Rodo

Klauzula RODO dla Fizjoterapia Stomatologiczna – Martyna Grądzka

Informujemy, że: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest firma Fizjoterapia Stomatologiczna – Martyna Grądzka z siedzibą przy ul. Żonkilowa 11a, 04-775 Warszawa, tel. 690-013-293, adres mailowy kontakt@fizjoterapia-warszawa.com.
2. Celem zbierania danych jest możliwość zweryfikowania pacjenta, kontaktu z pacjentem w celach przesyłania informacji dotyczącej planowanej terapii, informowania o dostępnych działaniach firmy. Dane dotyczące zdrowia są niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji świadczeń fizjoterapeutycznych. W przypadku niepodania danych telekomunikacyjnych nie będzie możliwe poinformowanie o przysługujących kontrolach zdrowia oraz zaplanowanej terapii.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do osób trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez Fizjoterapia stomatologiczna Martyna Grądzka do 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo dane te mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego oraz z uwagi na względy podatkowe przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Dokumentacja medyczna prowadzona przez Fizjoterapia Stomatologiczna – Martyna Grądzka, która zawiera wszystkie informacje dotyczące Pana/Pani stanu zdrowia oraz udzieleniu świadczeń jest niezbędna dla postawienia diagnozy i zaplanowaniu terapii w sposób właściwy dla Pana/Pani procesu leczenia.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie:
Art.6 ust.1 lit, b i c oraz art. 9 ust.2 lit. H RODO w zw. Art.25 pkt 1
Ustawy o prawach pacjenta oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ w ramach właściwej rejestracji i udzielania świadczeń zdrowotnych;
Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ w ramach prowadzenia Twojej dokumentacji medycznej;.
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest kontakt w sprawie przypomnienia o wizycie, jej przełożeniu oraz informacji o wynikach prowadzonej konsultacji.
Art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO oraz w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z uwagi na prowadzoną działalność lub obrony przed nimi, a także w celach podatkowych.